حراجی های برتر
09121129900
3
تا كنون 3 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 158,400,000 ريال
شرکت در حراج
09129003001
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09171623623
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09122302010
3
تا كنون 3 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 75,400,000 ريال
شرکت در حراج
09181110302
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
قبلی
بعدی
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد مدت زمان عادي اين حراج 48 ساعت و شرط لازم جهت اتمام حراج پس از زمان عادي، سپري شدن 60 دقيقه از آخرين پيشنهاد مي باشد.
دوره 95082
 • 0912-112-9900
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 158,400,000 ريال pedram0099
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-230-20-10
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 75,400,000 ريال babak.omran
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-31-88-555
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-422-09-09
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-500-44-42
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-601-3-601
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-793-66-99
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-888-5678
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,850,000 ريال h_beygi
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-900-3001
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-015-3333
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 33,600,000 ريال rahil
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-231-231-9
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-190-4-190
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-112-35-71
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-112-35-72
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-182-4444
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-118-99-64
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-118-99-65
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-141-45-46
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-4800-100
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-114-66-41
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-114-66-48
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-111-7531
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-115-0-222
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 30,450,000 ريال malekiv
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-116-0-155
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-116-0-156
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-1001-156
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-171-4000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 62,400,000 ريال sofiyatel
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-113-07-07
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-117-30-46
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 16,800,000 ريال mehdi3576
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-1-623-623
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-160-9993
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-111-03-02
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-131-65-71
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-131-65-72
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-20-39
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-20-77
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-20-99
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,995,000 ريال uro_amir
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-34-36
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-34-38
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-34-84
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...