حراجی های برتر
09121231805
1
تا کنون یک نفر در این حراج شرکت نموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 43,050,000 ريال
شرکت در حراج
09151510039
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09123338979
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09121277767
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09171173062
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
قبلی
بعدی
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد مدت زمان عادي اين حراج چهار روز و شرط لازم جهت اتمام حراج پس از زمان عادي، سپري شدن 60 دقيقه از آخرين پيشنهاد مي باشد.
95071
 • 0912-127-77-67
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-127-87-80
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 48,300,000 ريال dab53we612
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-123-18-05
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 43,050,000 ريال محسن 0080
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-266-90-70
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-219-39-30
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-218-85-82
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-222-99-84
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-228-18-08
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 28,350,000 ريال mehdi.heidari96
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-333-89-79
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-112-35-89
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,350,000 ريال شيك شاپ
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-112-35-90
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-131-09-43
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-113-02-47
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-114-62-70
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-114-62-71
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال aliahrabi06
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-151-00-39
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-155-02-87
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-116-01-76
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-118-0-215
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-117-3007
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-117-30-62
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-117-30-63
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-131-27-31
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-131-67-58
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-161-0-300
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 32,000,000 ريال momenifard2629
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-161-14-54
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,550,000 ريال momenifard2629
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-161-03-61
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,850,000 ريال momenifard2629
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-79-71
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-79-73
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-79-75
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-87-91
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-89-10
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-89-90
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-99-80
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-99-82
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  شرکت در حراج
  درحال دریافت اطلاعات...