حراجی های برتر
0918-141-8000
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 76,750,000 ريال
شرکت در حراج
0911-112-80-80
3
بالاترین پیشنهاد قیمت: 123,800,000 ريال
شرکت در حراج
0917-171-36-67
2
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,200,000 ريال
شرکت در حراج
0916-141-34-64
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-150-33-34
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 49,350,000 ريال
شرکت در حراج
0912-912-46-44
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,250,000 ريال
شرکت در حراج
0912-595-40-30
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,550,000 ريال
شرکت در حراج
0914-114-01-75
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,350,000 ريال
شرکت در حراج
0912-23-23-107
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,600,000 ريال
شرکت در حراج
0912-242-98-99
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,500,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
4
6
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 97079
سیم کارتهای دائمي
0912-171-3210
45,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-195-51-61
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-152-49-56
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-18-14-724
20,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-14-17-740
20,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-242-98-99
31,500,000 ريال
وحيد ر (77102)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-20-869
13,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-29-20-870
14,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-23-23-107
12,600,000 ريال
وحيد ر (77102)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-360-80-80
35,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-369-72-64
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-472-64-46
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-69-64
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-499-69-65
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-456-25-88
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-558-2-558
28,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-692-15-51
18,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-629-1396
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-800-4002
30,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-85-82
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-85-83
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-850-85-87
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-97-95
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-875-97-99
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-23
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-24
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-25
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-26
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-964-75-27
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-054-054-9
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-123-51-34
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-15-12-430
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-19-135-19
15,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-11-22-444
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-114-15-87
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-117-91-44
10,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-114-01-75
7,350,000 ريال
مهدي ت (11633)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-143-09-24
16,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-141-3-141
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-100-65
5,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-12-356
9,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0915-15-50-240
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-1001-154
3,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-166-00-28
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-115-4-115
25,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-13-15-238
7,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0917-171-36-67
13,200,000 ريال
پيمان ق (69152)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-171-26-34
12,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0918-107-73-23
8,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
سیم کارتهای اعتباري
0919-1300-220
4,300,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1002-743
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1006-720
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-215
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1004-216
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1006-719
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-100-93-13
1,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-1365-335
4,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-329-24-42
3,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-411-50-40
4,500,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0919-499-62-26
2,000,000 ريال
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج