جستجوی سیمکارت
حراج باندل B0105
09121530665
دائمي، قم، صفر
09190260261
اعتباري، تهران، صفر
09191009644
اعتباري، ايران، صفر
09191009647
اعتباري، ايران، صفر
09191009918
اعتباري، ايران، صفر
09191030777
اعتباري، تهران، صفر
1,483,250,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09121277865
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09103998118
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998448
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998558
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998668
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998778
اعتباري، اصفهان، صفر
1,506,370,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09121154981
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09191214824
اعتباري، تهران، صفر
09191214865
اعتباري، تهران، صفر
09191215272
اعتباري، تهران، صفر
09192145491
اعتباري، تهران، صفر
09192145493
اعتباري، تهران، صفر
1,468,290,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09122472816
دائمي، تهران، صفر
09102781331
اعتباري، تهران، صفر
09102784784
اعتباري، تهران، صفر
09102785785
اعتباري، تهران، صفر
09102786786
اعتباري، تهران، صفر
09102789191
اعتباري، تهران، صفر
469,438,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09122369785
دائمي، تهران، صفر
09193791421
اعتباري، تهران، صفر
09193791425
اعتباري، تهران، صفر
09193791501
اعتباري، تهران، صفر
09193791503
اعتباري، تهران، صفر
09193791504
اعتباري، تهران، صفر
489,869,280 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09122385297
دائمي، تهران، صفر
09102456116
اعتباري، تهران، صفر
09102456226
اعتباري، تهران، صفر
09102456336
اعتباري، تهران، صفر
09102456420
اعتباري، تهران، صفر
09102590246
اعتباري، تهران، صفر
479,570,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09123211734
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09193792101
اعتباري، تهران، صفر
09193792161
اعتباري، تهران، صفر
09193792163
اعتباري، تهران، صفر
09193792164
اعتباري، تهران، صفر
09193792171
اعتباري، تهران، صفر
552,500,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09123324457
دائمي، سمنان، با کد فعالسازی
09100776116
اعتباري، قم، صفر
09100776556
اعتباري، قم، صفر
09100789955
اعتباري، قم، صفر
09100923443
اعتباري، قزوين، صفر
09100980246
اعتباري، تهران، صفر
478,711,500 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09123665217
دائمي، البرز، با کد فعالسازی
09193793286
اعتباري، تهران، صفر
09193793407
اعتباري، تهران، صفر
09193793414
اعتباري، تهران، صفر
09193793415
اعتباري، تهران، صفر
09193793416
اعتباري، تهران، صفر
379,444,250 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09124194082
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09124195062
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196237654
اعتباري، تهران، صفر
09196241234
اعتباري، تهران، صفر
09196242288
اعتباري، تهران، صفر
09196243284
اعتباري، تهران، صفر
737,715,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09124037018
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09124037359
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09100669229
اعتباري، تهران، صفر
09100669339
اعتباري، تهران، صفر
09100669449
اعتباري، تهران، صفر
09100669559
اعتباري، تهران، صفر
639,327,500 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09124385066
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09124389707
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196284050
اعتباري، تهران، صفر
09196284224
اعتباري، تهران، صفر
09196285040
اعتباري، تهران، صفر
09196285060
اعتباري، تهران، صفر
601,205,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09125014273
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09125014326
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101615352
اعتباري، تهران، صفر
09101615453
اعتباري، تهران، صفر
09101617372
اعتباري، تهران، صفر
09101617776
اعتباري، تهران، صفر
518,075,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09125107484
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09125107969
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196310006
اعتباري، تهران، صفر
09193791416
اعتباري، تهران، صفر
09193791417
اعتباري، تهران، صفر
09193791506
اعتباري، تهران، صفر
642,940,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09125234457
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09125234529
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101516665
اعتباري، تهران، صفر
09101516867
اعتباري، تهران، صفر
09101516968
اعتباري، تهران، صفر
09101540009
اعتباري، تهران، صفر
605,965,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09126351860
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09126352940
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196502468
اعتباري، تهران، صفر
09196504321
اعتباري، تهران، صفر
09196507531
اعتباري، تهران، صفر
09196508642
اعتباري، تهران، صفر
411,665,200 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09126482730
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09126483140
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09102210330
اعتباري، تهران، صفر
09102210440
اعتباري، تهران، صفر
09102210550
اعتباري، تهران، صفر
09102210660
اعتباري، تهران، صفر
451,288,900 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09126480729
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09126480954
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09102455335
اعتباري، تهران، صفر
09102455665
اعتباري، تهران، صفر
09102455775
اعتباري، تهران، صفر
09102455885
اعتباري، تهران، صفر
450,500,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09127013742
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09127013916
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196536622
اعتباري، تهران، صفر
09196539559
اعتباري، تهران، صفر
09196539991
اعتباري، تهران، صفر
09196543534
اعتباري، تهران، صفر
463,896,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09127110313
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09127110757
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101789669
اعتباري، تهران، صفر
09101789753
اعتباري، تهران، صفر
09102142468
اعتباري، تهران، صفر
09102153579
اعتباري، تهران، صفر
654,415,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09127135258
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09127135458
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196694411
اعتباري، سمنان، صفر
09196694422
اعتباري، سمنان، صفر
09196694433
اعتباري، سمنان، صفر
09196695522
اعتباري، سمنان، صفر
596,360,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09128149905
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09128147725
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101415556
اعتباري، تهران، صفر
09101499753
اعتباري، تهران، صفر
09101508885
اعتباري، تهران، صفر
09101514948
اعتباري، تهران، صفر
423,767,500 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09128116518
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09128115205
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196801118
اعتباري، تهران، صفر
09196801119
اعتباري، تهران، صفر
09196801234
اعتباري، تهران، صفر
09196803338
اعتباري، تهران، صفر
506,600,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09129830110
دائمي، تهران، صفر
09129830220
دائمي، تهران، صفر
09100789966
اعتباري، قم، صفر
09100899753
اعتباري، قزوين، صفر
09100908887
اعتباري، قزوين، صفر
09100908889
اعتباري، قزوين، صفر
979,085,250 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09129810403
دائمي، تهران، صفر
09129810605
دائمي، تهران، صفر
09196826644
اعتباري، تهران، صفر
09196826699
اعتباري، تهران، صفر
09196827711
اعتباري، تهران، صفر
09196829997
اعتباري، تهران، صفر
510,850,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09129293616
دائمي، تهران، صفر
09129298831
دائمي، تهران، صفر
09100690246
اعتباري، تهران، صفر
09100699753
اعتباري، تهران، صفر
09100765511
اعتباري، قم، صفر
09100765533
اعتباري، قم، صفر
466,310,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09129801771
دائمي، تهران، صفر
09129802112
دائمي، تهران، صفر
09196837766
اعتباري، تهران، صفر
09196837799
اعتباري، تهران، صفر
09196839944
اعتباري، تهران، صفر
09193791747
اعتباري، تهران، صفر
525,793,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09111787449
دائمي، گلستان، با کد فعالسازی
09115116363
اعتباري، گلستان، صفر
09115116464
اعتباري، گلستان، صفر
09115116969
اعتباري، گلستان، صفر
09115117878
اعتباري، گلستان، صفر
09115117979
اعتباري، گلستان، صفر
119,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09111151894
دائمي، مازندران، با کد فعالسازی
09114450101
اعتباري، مازندران، صفر
09114450202
اعتباري، مازندران، صفر
09114450303
اعتباري، مازندران، صفر
09114450606
اعتباري، مازندران، صفر
09114450707
اعتباري، مازندران، صفر
175,525,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09111342629
دائمي، گيلان، با کد فعالسازی
09115011212
اعتباري، گيلان، صفر
09115011414
اعتباري، گيلان، صفر
09115011616
اعتباري، گيلان، صفر
09115011717
اعتباري، گيلان، صفر
09115011818
اعتباري، گيلان، صفر
140,250,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09111708869
دائمي، گلستان، با کد فعالسازی
09115221919
اعتباري، گلستان، صفر
09115223636
اعتباري، گلستان، صفر
09115223737
اعتباري، گلستان، صفر
09115223838
اعتباري، گلستان، صفر
09115223939
اعتباري، گلستان، صفر
136,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09111008673
دائمي، مازندران، با کد فعالسازی
09115774343
اعتباري، مازندران، صفر
09115774646
اعتباري، مازندران، صفر
09115774848
اعتباري، مازندران، صفر
09115774949
اعتباري، مازندران، صفر
09115844646
اعتباري، مازندران، صفر
127,500,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09133221293
دائمي، اصفهان، با کد فعالسازی
09135330110
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330220
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330660
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330770
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330880
اعتباري، اصفهان، صفر
64,600,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09132812508
دائمي، چهارمحال و بختياري، با کد فعالسازی
09132812607
دائمي، چهارمحال و بختياري، با کد فعالسازی
09136045656
اعتباري، چهارمحال و بختياري، صفر
09136054343
اعتباري، چهارمحال و بختياري، صفر
09136056767
اعتباري، چهارمحال و بختياري، صفر
09136078989
اعتباري، يزد، صفر
115,600,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09131995334
دائمي، كرمان، با کد فعالسازی
09139982112
اعتباري، كرمان، صفر
09139982552
اعتباري، كرمان، صفر
09139983553
اعتباري، كرمان، صفر
09139984224
اعتباري، كرمان، صفر
09139985115
اعتباري، كرمان، صفر
94,350,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09131014896
دائمي، اصفهان، با کد فعالسازی
09135770440
اعتباري، اصفهان، صفر
09135770660
اعتباري، اصفهان، صفر
09135772992
اعتباري، اصفهان، صفر
09135774994
اعتباري، اصفهان، صفر
09135776996
اعتباري، اصفهان، صفر
63,750,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09141406510
دائمي، آذربايجان غربي، با کد فعالسازی
09142021113
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142021115
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142021116
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142021117
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142024140
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
140,760,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09141006357
دائمي، آذربايجان شرقي، با کد فعالسازی
09142230044
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142230055
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142230088
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142230099
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142240011
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
119,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09141516257
دائمي، اردبيل، با کد فعالسازی
09145340077
اعتباري، اردبيل، صفر
09145351213
اعتباري، اردبيل، صفر
09145351312
اعتباري، اردبيل، صفر
09145320660
اعتباري، اردبيل، صفر
09145314554
اعتباري، اردبيل، صفر
165,580,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09143618740
دائمي، آذربايجان غربي، با کد فعالسازی
09142070304
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080203
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080403
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080405
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080506
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
153,000,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09141517403
دائمي، اردبيل، با کد فعالسازی
09145352666
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354441
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354446
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354447
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354448
اعتباري، اردبيل، صفر
172,380,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09151031838
دائمي، خراسان رضوي، با کد فعالسازی
09150031221
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150032992
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150034114
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150034664
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150034774
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
53,550,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09151410678
دائمي، سيستان و بلوچستان، با کد فعالسازی
09150115995
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150116996
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150117997
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150119889
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150456767
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
72,250,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09151860449
دائمي، خراسان شمالي، با کد فعالسازی
09151860499
دائمي، خراسان شمالي، با کد فعالسازی
09151860551
دائمي، خراسان شمالي، با کد فعالسازی
09152543311
اعتباري، خراسان شمالي، صفر
09152567722
اعتباري، خراسان شمالي، صفر
09152567744
اعتباري، خراسان شمالي، صفر
45,900,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09151584048
دائمي، خراسان رضوي، با کد فعالسازی
09150099291
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099493
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099495
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099594
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099753
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
40,375,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09163911600
دائمي، خوزستان، با کد فعالسازی
09160639669
اعتباري، خوزستان، صفر
09160657667
اعتباري، خوزستان، صفر
09160672662
اعتباري، خوزستان، صفر
09160683663
اعتباري، خوزستان، صفر
09160684664
اعتباري، خوزستان، صفر
31,875,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09163602023
دائمي، لرستان، با کد فعالسازی
09160792772
اعتباري، لرستان، صفر
09160795775
اعتباري، لرستان، صفر
09160796776
اعتباري، لرستان، صفر
09160812882
اعتباري، لرستان، صفر
09160814884
اعتباري، لرستان، صفر
26,775,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09161140295
دائمي، خوزستان، با کد فعالسازی
09165213223
اعتباري، خوزستان، صفر
09165215225
اعتباري، خوزستان، صفر
09165218228
اعتباري، خوزستان، صفر
09165234523
اعتباري، خوزستان، صفر
09165239229
اعتباري، خوزستان، صفر
22,780,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09163602900
دائمي، لرستان، با کد فعالسازی
09167054334
اعتباري، لرستان، صفر
09167087667
اعتباري، لرستان، صفر
09167123883
اعتباري، لرستان، صفر
09167134554
اعتباري، لرستان، صفر
09167156776
اعتباري، لرستان، صفر
29,410,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09163071008
دائمي، خوزستان، با کد فعالسازی
09165365335
اعتباري، خوزستان، صفر
09165379339
اعتباري، خوزستان، صفر
09165382332
اعتباري، خوزستان، صفر
09165386336
اعتباري، خوزستان، صفر
09165387337
اعتباري، خوزستان، صفر
27,625,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09173365660
دائمي، فارس، با کد فعالسازی
09170431357
اعتباري، فارس، صفر
09170067887
اعتباري، فارس، صفر
09170034554
اعتباري، فارس، صفر
09170054334
اعتباري، فارس، صفر
09170056776
اعتباري، فارس، صفر
61,795,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09173701510
دائمي، بوشهر، با کد فعالسازی
09178309753
اعتباري، فارس، صفر
09170130246
اعتباري، بوشهر، صفر
09170150246
اعتباري، بوشهر، صفر
09170153579
اعتباري، بوشهر، صفر
09170157531
اعتباري، بوشهر، صفر
24,310,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09171400675
دائمي، كهكيلويه و بويراحمد، با کد فعالسازی
09176623443
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176634554
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176643223
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176654114
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176654224
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
74,375,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09177609079
دائمي، هرمزگان، با کد فعالسازی
09175223443
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175228448
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175228778
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175229669
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175229779
اعتباري، هرمزگان، صفر
53,125,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09171402337
دائمي، كهكيلويه و بويراحمد، با کد فعالسازی
09172776556
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172778998
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172789966
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172789977
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172806420
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
33,830,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09181075389
دائمي، همدان، با کد فعالسازی
09182012332
اعتباري، همدان، صفر
09182012442
اعتباري، همدان، صفر
09182012552
اعتباري، همدان، صفر
09182012772
اعتباري، همدان، صفر
09182012882
اعتباري، همدان، صفر
29,750,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09188880625
دائمي، كرمانشاه، با کد فعالسازی
09182234994
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182278998
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182341001
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182345005
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182346006
اعتباري، كرمانشاه، صفر
42,500,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09181760568
دائمي، كردستان، با کد فعالسازی
09182431357
اعتباري، كردستان، صفر
09182432112
اعتباري، كردستان، صفر
09182432552
اعتباري، كردستان، صفر
09182432662
اعتباري، كردستان، صفر
09182432772
اعتباري، كردستان، صفر
51,765,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09181625048
دائمي، مركزي، با کد فعالسازی
09182567117
اعتباري، مركزي، صفر
09182567227
اعتباري، مركزي، صفر
09182567531
اعتباري، مركزي، صفر
09182567887
اعتباري، مركزي، صفر
09182568642
اعتباري، مركزي، صفر
38,760,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09188505262
دائمي، همدان، با کد فعالسازی
09184987531
اعتباري، همدان، صفر
09184998778
اعتباري، همدان، صفر
09185012442
اعتباري، همدان، صفر
09185065445
اعتباري، همدان، صفر
09185076556
اعتباري، همدان، صفر
43,775,000 ريال
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
تعداد پیشنهاد (0)
09121530665
دائمي، قم، صفر
09190260261
اعتباري، تهران، صفر
09191009644
اعتباري، ايران، صفر
09191009647
اعتباري، ايران، صفر
09191009918
اعتباري، ايران، صفر
09191030777
اعتباري، تهران، صفر
1,483,250,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09121277865
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09103998118
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998448
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998558
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998668
اعتباري، اصفهان، صفر
09103998778
اعتباري، اصفهان، صفر
1,506,370,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09121154981
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09191214824
اعتباري، تهران، صفر
09191214865
اعتباري، تهران، صفر
09191215272
اعتباري، تهران، صفر
09192145491
اعتباري، تهران، صفر
09192145493
اعتباري، تهران، صفر
1,468,290,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09122472816
دائمي، تهران، صفر
09102781331
اعتباري، تهران، صفر
09102784784
اعتباري، تهران، صفر
09102785785
اعتباري، تهران، صفر
09102786786
اعتباري، تهران، صفر
09102789191
اعتباري، تهران، صفر
469,438,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09122369785
دائمي، تهران، صفر
09193791421
اعتباري، تهران، صفر
09193791425
اعتباري، تهران، صفر
09193791501
اعتباري، تهران، صفر
09193791503
اعتباري، تهران، صفر
09193791504
اعتباري، تهران، صفر
489,869,280 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09122385297
دائمي، تهران، صفر
09102456116
اعتباري، تهران، صفر
09102456226
اعتباري، تهران، صفر
09102456336
اعتباري، تهران، صفر
09102456420
اعتباري، تهران، صفر
09102590246
اعتباري، تهران، صفر
479,570,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09123211734
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09193792101
اعتباري، تهران، صفر
09193792161
اعتباري، تهران، صفر
09193792163
اعتباري، تهران، صفر
09193792164
اعتباري، تهران، صفر
09193792171
اعتباري، تهران، صفر
552,500,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09123324457
دائمي، سمنان، با کد فعالسازی
09100776116
اعتباري، قم، صفر
09100776556
اعتباري، قم، صفر
09100789955
اعتباري، قم، صفر
09100923443
اعتباري، قزوين، صفر
09100980246
اعتباري، تهران، صفر
478,711,500 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09123665217
دائمي، البرز، با کد فعالسازی
09193793286
اعتباري، تهران، صفر
09193793407
اعتباري، تهران، صفر
09193793414
اعتباري، تهران، صفر
09193793415
اعتباري، تهران، صفر
09193793416
اعتباري، تهران، صفر
379,444,250 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09124194082
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09124195062
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196237654
اعتباري، تهران، صفر
09196241234
اعتباري، تهران، صفر
09196242288
اعتباري، تهران، صفر
09196243284
اعتباري، تهران، صفر
737,715,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09124037018
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09124037359
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09100669229
اعتباري، تهران، صفر
09100669339
اعتباري، تهران، صفر
09100669449
اعتباري، تهران، صفر
09100669559
اعتباري، تهران، صفر
639,327,500 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09124385066
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09124389707
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196284050
اعتباري، تهران، صفر
09196284224
اعتباري، تهران، صفر
09196285040
اعتباري، تهران، صفر
09196285060
اعتباري، تهران، صفر
601,205,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09125014273
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09125014326
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101615352
اعتباري، تهران، صفر
09101615453
اعتباري، تهران، صفر
09101617372
اعتباري، تهران، صفر
09101617776
اعتباري، تهران، صفر
518,075,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09125107484
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09125107969
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196310006
اعتباري، تهران، صفر
09193791416
اعتباري، تهران، صفر
09193791417
اعتباري، تهران، صفر
09193791506
اعتباري، تهران، صفر
642,940,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09125234457
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09125234529
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101516665
اعتباري، تهران، صفر
09101516867
اعتباري، تهران، صفر
09101516968
اعتباري، تهران، صفر
09101540009
اعتباري، تهران، صفر
605,965,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09126351860
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09126352940
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196502468
اعتباري، تهران، صفر
09196504321
اعتباري، تهران، صفر
09196507531
اعتباري، تهران، صفر
09196508642
اعتباري، تهران، صفر
411,665,200 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09126482730
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09126483140
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09102210330
اعتباري، تهران، صفر
09102210440
اعتباري، تهران، صفر
09102210550
اعتباري، تهران، صفر
09102210660
اعتباري، تهران، صفر
451,288,900 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09126480729
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09126480954
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09102455335
اعتباري، تهران، صفر
09102455665
اعتباري، تهران، صفر
09102455775
اعتباري، تهران، صفر
09102455885
اعتباري، تهران، صفر
450,500,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09127013742
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09127013916
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196536622
اعتباري، تهران، صفر
09196539559
اعتباري، تهران، صفر
09196539991
اعتباري، تهران، صفر
09196543534
اعتباري، تهران، صفر
463,896,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09127110313
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09127110757
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101789669
اعتباري، تهران، صفر
09101789753
اعتباري، تهران، صفر
09102142468
اعتباري، تهران، صفر
09102153579
اعتباري، تهران، صفر
654,415,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09127135258
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09127135458
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196694411
اعتباري، سمنان، صفر
09196694422
اعتباري، سمنان، صفر
09196694433
اعتباري، سمنان، صفر
09196695522
اعتباري، سمنان، صفر
596,360,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09128149905
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09128147725
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09101415556
اعتباري، تهران، صفر
09101499753
اعتباري، تهران، صفر
09101508885
اعتباري، تهران، صفر
09101514948
اعتباري، تهران، صفر
423,767,500 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09128116518
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09128115205
دائمي، تهران، با کد فعالسازی
09196801118
اعتباري، تهران، صفر
09196801119
اعتباري، تهران، صفر
09196801234
اعتباري، تهران، صفر
09196803338
اعتباري، تهران، صفر
506,600,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09129830110
دائمي، تهران، صفر
09129830220
دائمي، تهران، صفر
09100789966
اعتباري، قم، صفر
09100899753
اعتباري، قزوين، صفر
09100908887
اعتباري، قزوين، صفر
09100908889
اعتباري، قزوين، صفر
979,085,250 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09129810403
دائمي، تهران، صفر
09129810605
دائمي، تهران، صفر
09196826644
اعتباري، تهران، صفر
09196826699
اعتباري، تهران، صفر
09196827711
اعتباري، تهران، صفر
09196829997
اعتباري، تهران، صفر
510,850,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09129293616
دائمي، تهران، صفر
09129298831
دائمي، تهران، صفر
09100690246
اعتباري، تهران، صفر
09100699753
اعتباري، تهران، صفر
09100765511
اعتباري، قم، صفر
09100765533
اعتباري، قم، صفر
466,310,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09129801771
دائمي، تهران، صفر
09129802112
دائمي، تهران، صفر
09196837766
اعتباري، تهران، صفر
09196837799
اعتباري، تهران، صفر
09196839944
اعتباري، تهران، صفر
09193791747
اعتباري، تهران، صفر
525,793,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09111787449
دائمي، گلستان، با کد فعالسازی
09115116363
اعتباري، گلستان، صفر
09115116464
اعتباري، گلستان، صفر
09115116969
اعتباري، گلستان، صفر
09115117878
اعتباري، گلستان، صفر
09115117979
اعتباري، گلستان، صفر
119,000,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09111151894
دائمي، مازندران، با کد فعالسازی
09114450101
اعتباري، مازندران، صفر
09114450202
اعتباري، مازندران، صفر
09114450303
اعتباري، مازندران، صفر
09114450606
اعتباري، مازندران، صفر
09114450707
اعتباري، مازندران، صفر
175,525,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09111342629
دائمي، گيلان، با کد فعالسازی
09115011212
اعتباري، گيلان، صفر
09115011414
اعتباري، گيلان، صفر
09115011616
اعتباري، گيلان، صفر
09115011717
اعتباري، گيلان، صفر
09115011818
اعتباري، گيلان، صفر
140,250,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09111708869
دائمي، گلستان، با کد فعالسازی
09115221919
اعتباري، گلستان، صفر
09115223636
اعتباري، گلستان، صفر
09115223737
اعتباري، گلستان، صفر
09115223838
اعتباري، گلستان، صفر
09115223939
اعتباري، گلستان، صفر
136,000,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09111008673
دائمي، مازندران، با کد فعالسازی
09115774343
اعتباري، مازندران، صفر
09115774646
اعتباري، مازندران، صفر
09115774848
اعتباري، مازندران، صفر
09115774949
اعتباري، مازندران، صفر
09115844646
اعتباري، مازندران، صفر
127,500,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09133221293
دائمي، اصفهان، با کد فعالسازی
09135330110
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330220
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330660
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330770
اعتباري، اصفهان، صفر
09135330880
اعتباري، اصفهان، صفر
64,600,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09132812508
دائمي، چهارمحال و بختياري، با کد فعالسازی
09132812607
دائمي، چهارمحال و بختياري، با کد فعالسازی
09136045656
اعتباري، چهارمحال و بختياري، صفر
09136054343
اعتباري، چهارمحال و بختياري، صفر
09136056767
اعتباري، چهارمحال و بختياري، صفر
09136078989
اعتباري، يزد، صفر
115,600,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09131995334
دائمي، كرمان، با کد فعالسازی
09139982112
اعتباري، كرمان، صفر
09139982552
اعتباري، كرمان، صفر
09139983553
اعتباري، كرمان، صفر
09139984224
اعتباري، كرمان، صفر
09139985115
اعتباري، كرمان، صفر
94,350,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09131014896
دائمي، اصفهان، با کد فعالسازی
09135770440
اعتباري، اصفهان، صفر
09135770660
اعتباري، اصفهان، صفر
09135772992
اعتباري، اصفهان، صفر
09135774994
اعتباري، اصفهان، صفر
09135776996
اعتباري، اصفهان، صفر
63,750,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09141406510
دائمي، آذربايجان غربي، با کد فعالسازی
09142021113
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142021115
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142021116
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142021117
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142024140
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
140,760,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09141006357
دائمي، آذربايجان شرقي، با کد فعالسازی
09142230044
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142230055
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142230088
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142230099
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
09142240011
اعتباري، آذربايجان شرقي، صفر
119,000,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09141516257
دائمي، اردبيل، با کد فعالسازی
09145340077
اعتباري، اردبيل، صفر
09145351213
اعتباري، اردبيل، صفر
09145351312
اعتباري، اردبيل، صفر
09145320660
اعتباري، اردبيل، صفر
09145314554
اعتباري، اردبيل، صفر
165,580,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09143618740
دائمي، آذربايجان غربي، با کد فعالسازی
09142070304
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080203
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080403
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080405
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
09142080506
اعتباري، آذربايجان غربي، صفر
153,000,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09141517403
دائمي، اردبيل، با کد فعالسازی
09145352666
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354441
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354446
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354447
اعتباري، اردبيل، صفر
09145354448
اعتباري، اردبيل، صفر
172,380,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09151031838
دائمي، خراسان رضوي، با کد فعالسازی
09150031221
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150032992
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150034114
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150034664
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150034774
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
53,550,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09151410678
دائمي، سيستان و بلوچستان، با کد فعالسازی
09150115995
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150116996
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150117997
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150119889
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
09150456767
اعتباري، سيستان و بلوچستان، صفر
72,250,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09151860449
دائمي، خراسان شمالي، با کد فعالسازی
09151860499
دائمي، خراسان شمالي، با کد فعالسازی
09151860551
دائمي، خراسان شمالي، با کد فعالسازی
09152543311
اعتباري، خراسان شمالي، صفر
09152567722
اعتباري، خراسان شمالي، صفر
09152567744
اعتباري، خراسان شمالي، صفر
45,900,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09151584048
دائمي، خراسان رضوي، با کد فعالسازی
09150099291
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099493
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099495
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099594
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
09150099753
اعتباري، خراسان رضوي، صفر
40,375,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09163911600
دائمي، خوزستان، با کد فعالسازی
09160639669
اعتباري، خوزستان، صفر
09160657667
اعتباري، خوزستان، صفر
09160672662
اعتباري، خوزستان، صفر
09160683663
اعتباري، خوزستان، صفر
09160684664
اعتباري، خوزستان، صفر
31,875,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09163602023
دائمي، لرستان، با کد فعالسازی
09160792772
اعتباري، لرستان، صفر
09160795775
اعتباري، لرستان، صفر
09160796776
اعتباري، لرستان، صفر
09160812882
اعتباري، لرستان، صفر
09160814884
اعتباري، لرستان، صفر
26,775,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09161140295
دائمي، خوزستان، با کد فعالسازی
09165213223
اعتباري، خوزستان، صفر
09165215225
اعتباري، خوزستان، صفر
09165218228
اعتباري، خوزستان، صفر
09165234523
اعتباري، خوزستان، صفر
09165239229
اعتباري، خوزستان، صفر
22,780,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09163602900
دائمي، لرستان، با کد فعالسازی
09167054334
اعتباري، لرستان، صفر
09167087667
اعتباري، لرستان، صفر
09167123883
اعتباري، لرستان، صفر
09167134554
اعتباري، لرستان، صفر
09167156776
اعتباري، لرستان، صفر
29,410,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09163071008
دائمي، خوزستان، با کد فعالسازی
09165365335
اعتباري، خوزستان، صفر
09165379339
اعتباري، خوزستان، صفر
09165382332
اعتباري، خوزستان، صفر
09165386336
اعتباري، خوزستان، صفر
09165387337
اعتباري، خوزستان، صفر
27,625,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09173365660
دائمي، فارس، با کد فعالسازی
09170431357
اعتباري، فارس، صفر
09170067887
اعتباري، فارس، صفر
09170034554
اعتباري، فارس، صفر
09170054334
اعتباري، فارس، صفر
09170056776
اعتباري، فارس، صفر
61,795,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09173701510
دائمي، بوشهر، با کد فعالسازی
09178309753
اعتباري، فارس، صفر
09170130246
اعتباري، بوشهر، صفر
09170150246
اعتباري، بوشهر، صفر
09170153579
اعتباري، بوشهر، صفر
09170157531
اعتباري، بوشهر، صفر
24,310,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09171400675
دائمي، كهكيلويه و بويراحمد، با کد فعالسازی
09176623443
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176634554
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176643223
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176654114
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09176654224
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
74,375,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09177609079
دائمي، هرمزگان، با کد فعالسازی
09175223443
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175228448
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175228778
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175229669
اعتباري، هرمزگان، صفر
09175229779
اعتباري، هرمزگان، صفر
53,125,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09171402337
دائمي، كهكيلويه و بويراحمد، با کد فعالسازی
09172776556
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172778998
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172789966
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172789977
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
09172806420
اعتباري، كهكيلويه و بويراحمد، صفر
33,830,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09181075389
دائمي، همدان، با کد فعالسازی
09182012332
اعتباري، همدان، صفر
09182012442
اعتباري، همدان، صفر
09182012552
اعتباري، همدان، صفر
09182012772
اعتباري، همدان، صفر
09182012882
اعتباري، همدان، صفر
29,750,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09188880625
دائمي، كرمانشاه، با کد فعالسازی
09182234994
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182278998
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182341001
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182345005
اعتباري، كرمانشاه، صفر
09182346006
اعتباري، كرمانشاه، صفر
42,500,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09181760568
دائمي، كردستان، با کد فعالسازی
09182431357
اعتباري، كردستان، صفر
09182432112
اعتباري، كردستان، صفر
09182432552
اعتباري، كردستان، صفر
09182432662
اعتباري، كردستان، صفر
09182432772
اعتباري، كردستان، صفر
51,765,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09181625048
دائمي، مركزي، با کد فعالسازی
09182567117
اعتباري، مركزي، صفر
09182567227
اعتباري، مركزي، صفر
09182567531
اعتباري، مركزي، صفر
09182567887
اعتباري، مركزي، صفر
09182568642
اعتباري، مركزي، صفر
38,760,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها
09188505262
دائمي، همدان، با کد فعالسازی
09184987531
اعتباري، همدان، صفر
09184998778
اعتباري، همدان، صفر
09185012442
اعتباري، همدان، صفر
09185065445
اعتباري، همدان، صفر
09185076556
اعتباري، همدان، صفر
43,775,000 ريال
تعداد پیشنهاد (0)
شرکت در حراج
اطلاعات بیشتر
نمایش همه سیمکارتها